ReadyPlanet.com
dot dot
โปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการแบบกลุ่ม สำหรับเด็ก อายุ 1.5 ปี ถึง 4 ปี ทุกวันจันทร์ - ศุกร์

 โปรแกรมกลุ่ม  (CDLC Smart group ) 

 

โปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการแบบกลุ่ม
(สำหรับเด็ก อายุ
1.5 ปี ถึง 4 ปี ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ )

 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาทักษะExecutive Function กล้ามเนื้อมัดใหญ่-เล็ก พัฒนาการด้านภาษา ส่งเสริมเชาวน์ปัญญา ฝึกทักษะด้านการช่วยเหลือตนเองในชิวิตประจำวัน ส่งเสริมทักษะสังคม การเล่นร่วมกัน การรู้จักแบ่งปัน ฝึกการรอคอย การจัดการอารมณ์ และการบูรณาการประสาทความรู้สึก รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษา

โดยเด็กจะได้รับการประเมินก่อนเข้าโปรแกรมเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครอง  

เมื่อเด็กอยู่ ในโปรแกรมเด็กจะได้รับการประเมินพัฒนาการด้านต่าง ๆ และปรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

CDLC  ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย  ความสะอาด  ของสถานที่และอุปกรณ์ของใช้คัดสรรของเล่นและอุปกรณ์เสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย  มีกิจกรรมประจำวันที่สนุกสนานและส่งเสริมพัฒนาการ  โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์  มีความรักเด็กและได้รับการฝึกฝนอบรมมาอย่างดี
บริการ

พูดช้า...อย่ารอ หาหมอกันดีกว่า article
คลินิกตรวจวัดไอคิว
Music Therapy article