ReadyPlanet.com
dot dot
พูดช้า...อย่ารอ หาหมอกันดีกว่า article

พูดช้า...อย่ารอ หาหมอกันดีกว่า

  • ขวบกว่า    ยังไม่พูด  
  • 2ขวบกว่า  ยังไม่พูดคำ2คำต่อเนื่องกัน
  • 3ขวบ      ยังพูดไม่เป็นประโยค

                ภาษาเป็นสิ่งที่ใช้ในการสื่อสาร โดยเฉพาะ"ภาษาพูด" หากมีปัญหาอาจส่งผลการเรียนรู้ พฤติกรรม อารมณ์ และการเข้าสังคมของเด็กได้ www.cdlcbcare.com/index.php

                กุมารแพทย์เฉพาะทางพัฒนาการและพฤติกรรม จะทำการตรวจประเมิน วินิจฉัย ให้คำแนะนำและการรักษา เพื่อช่วยเหลือให้การใช้ภาษาของเด็กเหมาะสมตามวัยตามศักยภาพของตนเอง

                นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย(แก้ไขการพูด) จะช่วยฝึกกระตุ้น หรือส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาให้แก่เด็กและให้คำแนะนำผู้ปกครองในการช่วยเหลือเด็กเมื่ออยู่ที่บ้าน                    

 

 

 

โดย > กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม

Ø           > นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (นักแก้ไขการพูด)
บริการ

โปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการแบบกลุ่ม สำหรับเด็ก อายุ 1.5 ปี ถึง 4 ปี ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
คลินิกตรวจวัดไอคิว
Music Therapy article