ReadyPlanet.com
dot dot
1.โปรแกรมกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการ CDLC Smart Group สำหรับเด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน ถึง 4 ปี article

 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก  (CDLC)

program  CDLC SMART GROUP

 

 

 

CDLC SMART GROUP เป็นโปรแกรมกลุ่มสำหรับเด็ก อายุ 1.5-4 ปี เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆเช่น กล้ามเนื้อมัดเล็ก  กล้ามเนื้อมัดใหญ่  ด้านการใช้ภาษาพูด เชาวน์ปัญญา ด้านการช่วยเหลือตัวเองตามวัย (ฝึกการกินให้หลากหลาย-การบอกขับถ่าย-การแต่งกาย)  ด้านการเข้าสังคม รู้จักการเล่นร่วมกัน การแบ่งบัน การจัดการอารมณ์ และด้านการบูรณาการประสาทความรู้สึก

โดยเด็กจะได้รับการประเมินก่อนเข้าโปรแกรมเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครอง  

เมื่อเด็กอยู่ ในโปรแกรมเด็กจะได้รับการประเมินพัฒนาการด้านต่าง ๆ และปรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

CDLC  ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย  ความสะอาด  ของสถานที่และอุปกรณ์ของใช้คัดสรรของเล่นและอุปกรณ์เสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย  มีกิจกรรมประจำวันที่สนุกสนานและส่งเสริมพัฒนาการ  โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์  มีความรักเด็กและได้รับการฝึกฝนอบรมมาอย่างดี
 
 
 

   

  

 

 
CDLC Smart Group

โปรแกรม Smart Scan เพื่อทดสอบพัฒนาการ และวัดระดับของเชาวน์ปัญญา (IQ-Test) วันนี้ จนถึง 31 ม.ค. 62 นี้เท่านั้น
2. นวดสัมผัสทารก (Baby Massage) article
3.โปรแกรมกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการ (เสาร์-อาทิตย์) article