ReadyPlanet.com
dot dot
Music Therapy article

ดนตรีบำบัด  (Music  Therapy)

ดนตรีบำบัดคืออะไร?
ดนตรีบำบัดช่วยให้ผู้ที่มีหรืออาจจะมีปัญหาในการสื่อสาร  การสื่ออารมณ์  ได้ใช้เครื่องดนตรี  เสียงร้องเพลง  การฟังและการเคลื่อนไหว เป็นสื่อกลางในการแสดงออกถึงความต้องการ  อารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ  ทั้งทางบวกและทางลบ โดยมีนักดนตรีบำบัดคอยเกื้อหนุนอย่างใกล้ชิด
ดนตรีบำบัดไม่จำเป็นต้องเล่นดนตรีเป็นมาก่อน  และไม่ใช่การเรียนดนตรี  เพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายของดนตรีบำบัดจะไม่เกี่ยวข้องและไม่ได้มุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศทางดนตรีแต่อย่างใด
สิทธิของผู้เข้ารับการบำบัด  เป็นเรื่องที่สำคัญ  และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบำบัด  คนไข้ต้องรู้สึกปลอดภัย  และรู้สึกเป็นส่วนตัว  ดังนั้นห้องดนตรีบำบัดที่  B.  Care  ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความตั้งใจและคำนึงถึงความใช้งานในการบำบัดเป็นสำคัญ  มีกล้องวงจรปิด  และตู้เก็บเครื่องดนตรี  ที่สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการของคนไข้แต่ละคน
ดนตรีบำบัดใช้กับใครบ้าง?  Who is it For?
- Children and young people
- Learning disabilities
- Autistic spectrum disorder
- Down Syndrome
- Neurological  disability
- Mental Health problems: จิตเภท  ซึมเศร้า  Bipolar
- Behavioral and Emotional Problems  มีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์  รวมถึงการติดสารเสพติด
- ผู้สูงอายุ (Memory loss, mental health problems, dementia)
มีอะไรเกิดขึ้นในห้องดนตรีบำบัดบ้าง? What happens  in Music Therapy?
สามารถทำได้แบบตัวต่อตัวและแบบเป็นกลุ่ม  (ไม่เกินกลุ่มละ 5 คน)  โดยมีบุคลากรทางการแพทย์  ร่วมกับนักดนตรีบำบัดเป็นผู้พิจารณา  และชี้แนะว่าคนไข้แต่ละคน  ควรได้รับการบำบัดด้านใด  และควรต้องรับการบำบัดทั้งหมดกี่ครั้ง  (สำหรับบำบัดตัวต่อตัว  ไม่ควรต่ำกว่า  10  ครั้ง)
Music Therapy Session
- เริ่มต้นด้วยเพลง  สวัสดี  (hello song)
- มีเครื่องดนตรีมากมายให้เลือกเล่น  หากไม่อยากเล่นเครื่องดนตรี  ก็สามารถใช้เสียงร้องได้  (providing choice, nothing is wrong)
- อาจเล่นเกมส์ทางดนตรี (Support social skills, communication skills)
- อาจมีการเคลื่อนไหวไปกับเสียงดนตรี (support physical development)
- พูดคุยถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้น  (Self-reflection)
ใช้เวลาบำบัด  ครั้งละ  30-50  นาที  สัปดาห์ละ  1  ครั้ง  โดยระบุวันและเวลาโดยชัดเจน
หมายเหตุ: ดนตรีบำบัด  จะไม่มีขั้นตอนที่ตายตัว  เนื่องจากดนตรีบำบัดเปิดกว้าง  และให้อิสระแก่คนไข้  ให้เป็นผู้นำเอาข้อมูล  ความรู้สึก  เหตุการณ์ต่าง ๆ  เข้ามาในห้องบำบัดประวัติ
Music Therapist
Pachaporn  Charnvises
ภัชชพร  ชาญวิเศษ (ครูปิมปิม)
BA (Hon) Music Education
Colchester  lnstitute, UK
MA Music Therapy (with Merit)
University of Roehampton, UKบริการ

พูดช้า...อย่ารอ หาหมอกันดีกว่า article
โปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการแบบกลุ่ม สำหรับเด็ก อายุ 1.5 ปี ถึง 4 ปี ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
คลินิกตรวจวัดไอคิว