ReadyPlanet.com
dot dotเรียนรู้ทักษะทางสังคมกับศูนย์ CDLC

 ศูนย์ CDLC เปิดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะสังคมแบบกลุ่มให้กับผู้ปกครองที่ต้องการการส่งเสริมพัฒนาการด้านทักษะสังคมและพฤติกรรมของลูกรัก ส่งเสริมการเล่นการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพิ่มความมั่นใจ ดำเนินกิจกรรมโดยนักกิจกรรมบำบัดโดยใช้กิจกรรมที่ออกแบบและคิดวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กๆ

ศูนย์ CDLC เปิดคลินิกปัญหาการกิน

ปัญหาการกินปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อโภชนาการ พัฒนาการและการเติบโตของเด็กๆ ศูนย์ CDLC เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาและผลกระทบ จึงเปิดคลินิกเพื่อรับปรึกษาปัญหาและร่วมหาแนวทางแก้ไข นำทีมโดยกุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และนักสหวิชาชีพ เช่น นักโภชนาการ นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยาพัฒนาการ

หน้า 2/2
[ก่อนหน้า]   1 2
[Go to top]