ReadyPlanet.com
dot dot
การวัดไอคิว คืออะไร ควรวัดเมื่อใด?

คลินิกตรวจวัดไอคิว โรงพยาบาล บีแคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

1) ทดสอบระดับเชาวน์ปัญญาเด็ก (IQ Test)  ด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน Wechsler Intelligence Scale for Children – Third Edition (WISC – III)
2)ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน  
Wide Range Achievement Test – Thai Version(WRAT – Thai)

 

 เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์ หรือเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาของเด็กตั้งแต่อายุ 6 ปี ถึง 16 ปี 
  

(
ไม่ต้องรอคิวนาน และรอรับผลการทดสอบได้ในวันเดียวกัน)
 
โดยนักจิตวิทยาคลินิก ผู้มีใบประกอบโรคศิลปะ

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด และนัดหมายเข้ารับบริการ ได้ที่  
โทร 02-523-3359 ต่อ 1135 
หรือ   098- 259-7582

 

 

 

การวัดไอคิว คืออะไร  ควรวัดเมื่อใด?

 

 

ไอคิว (Intellectual Quotient: IQ) หรือระดับเชาวน์ปัญญา คือความสามารถในการเรียนรู้ การคิด การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ไอคิวจึงเหมือนเป็นเครื่องชี้วัดความฉลาดอย่างหนึ่ง วัยเด็กเป็นช่วงอายุที่ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเชาวน์ปัญญาให้สมบูรณ์ เพราะนอกจากพันธุกรรมที่ส่งผลต่อระดับไอคิวของเด็กแล้ว การเลี้ยงดูที่จะส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญ ที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกของเราพัฒนาไอคิวได้เต็มศักยภาพที่เขามี หากจะอธิบายการวัดไอคิวให้เข้าใจโดยง่าย ก็เหมือนการวัดความแข็งแรงของการทำงานของสมองในด้านต่างๆ ถ้าได้รับการเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม สมองก็จะทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ แต่จะไม่เกินไปกว่าขีดจำกัดของคนๆนั้น  คล้ายคลึงกับการวัดความแข็งแรงของร่างกาย ตอนแรกคนๆหนึ่งอาจยกน้ำหนักได้น้อยเพราะขาดการฝึกฝน แต่เมื่อได้รับการฝึกฝนอย่างเหมาะสมแล้วกลับมาลองยกใหม่อีกครั้ง อาจจะยกน้ำหนักได้มากขึ้น  แต่ก็จะมีขีดจำกัดของร่างกายอยู่ ว่าจะยกได้น้ำหนักสูงสุดเท่าไร 

                    การวัดไอคิวเป็นวิธีการหนึ่งของการทดสอบทางจิตวิทยา   การวัดไอคิวที่มีมาตรฐานต้องทำการทดสอบโดยนักจิตวิทยาคลินิกที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางที่ได้รับการฝึกฝนการใช้แบบทดสอบจนชำนาญ และได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิกเท่านั้น  ไม่ใช่การทดสอบที่ใครก็สามารถวัดได้ ดังนั้นแบบทดสอบไอคิวที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด หรือแบบทดสอบทางเว็บไซต์จึงเป็นเพียงแบบทดสอบที่ทำเล่นสนุกๆเท่านั้น 

แบบทดสอบเชาวน์ปัญญามีหลายรูปแบบให้เลือกตามช่วงอายุและตามความเหมาะสมของผู้เข้ารับการทดสอบ ซึ่งจะแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปของตัวเลข ที่บ่งบอกว่าผู้รับการทดสอบมีระดับเชาวน์ปัญญาในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับคนในช่วงอายุเท่ากัน ไอคิวปกติค่าที่วัดได้จะอยู่ในช่วง 90-109    ซึ่งตัวเลขไอคิวดังกล่าวเป็นหน่วยคะแนนที่ใช้วัดอายุสมองเทียบกับอายุจริง คือเป็นการวัดระดับการเรียนรู้และเชาวน์ปัญญา เพื่อดูว่าระดับการเรียนรู้หรือพัฒนาการสมองอยู่ระดับไหนเมื่อเทียบกับอายุ ณ ปัจจุบัน    ตัวเลขที่ได้นั้นมาจาก   IQ = (อายุสมอง / อายุจริง) x 100


            
   
ในปี ค.ศ. 1939 เดวิด เวคสเลอร์(David Wechsler) นักจิตวิทยา ประจำโรงพยาบาลเบลลีวู(Bellevue) กรุงนิวยอร์ค ได้สร้างแบบทดสอบวัดเชาวน์ปัญญาขึ้น ชื่อว่า Wechsler Bellevue Scale สร้างขึ้นเพื่อวัดเชาวน์ปัญญา ของคนไข้ในวัยผู้ใหญ่    ปัจจุบันแบบทดสอบความสามารถทางเชาวน์ปัญญาในเด็กที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงพยาบาลในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางคือ Wechsler Intelligence Scale for Children  ซึ่งใช้วัดเด็กที่มีอายุระหว่าง 6 ถึง ถึง 15 ปี 11 เดือน 

 

หลักสำคัญในการวัดไอคิวคือ เพื่อวิเคราะห์เด็กที่มีความต้องการพิเศษในด้านการเรียนรู้ ได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ รวมถึงเด็กที่มีอัจฉริยภาพสูง  ทั้งนี้เนื่องจากเด็กที่มีไอคิวต่ำจะมีปัญหาเรื่องการเรียนรู้ ไม่สามารถเรียนหนังสือได้เหมือนกับเพื่อน ซึ่งควรจัดเด็กให้ได้เรียนในชั้นเรียนที่ใกล้เคียงกับอายุสมองของเขามากที่สุด   โดยทั่วไปหากผู้ปกครองสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานแล้วพบว่า ปกติดี  ก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปวัดไอคิวแต่อย่างใด

 

 

เมื่อใดที่ควรวัดไอคิว

1. เมื่อต้องการจะทราบระดับความสามารถทางสติปัญญาว่าอยูในระดับเท่าใด ช่วยให้ทราบถึงความสามารถเด่นหรือด้อยของบุคคล เพื่อปรับปรุงและเป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาให้เหมาะสมกับความสามารถของบุคคล

2. เมื่อมีปัญหาทางด้านพฤติกรรมต่างๆ เช่น เหม่อลอย ไม่นิ่ง แยกตัว หนีเรียน ซึมเศร้า รวมทั้งการปรับตัวในชีวิตประจำวันไม่เหมาะสม ทดสอบเพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์ว่าสาเหตุมาจากบุคคลมีเชาวน์ปัญญาต่ำ หรือเป็นโรคทางจิตเวชอื่นๆ

3. เมื่อผลการเรียนลดลงหรือมีปัญหาทางการเรียน  เพื่อให้ทราบว่าเชาวน์ปัญญาของบุคคลในขณะนั้นสอดคล้องกับผลการเรียนที่แสดงออกมาหรือไม่  

4.  เพื่อยืนยันว่าบุคคลนั้นมีความสามารถทางเชาวน์ปัญญาต่ำจริงหรือไม่ ควรมีผู้คุ้มครองตามกฎหมายและดูแลผลประโยชน์แทนหรือไม่

5. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบด้านการแพทย์ เช่น บางรายที่มีอุบัติเหตุหรือพยาธิสภาพทางสมองต้องผ่าตัด ก็จะมีการทดสอบ IQ ก่อน และหลังผ่าตัดสมอง เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง

รองศาสตราจารย์วิจิตพาณี เจริญขวัญ.(2558).แบบทดสอบทางจิตวิทยา Psychological Inventories PSY 3002 (PC 303).กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

สถาบันราชานุกูล.(2554). สมองเด็กไทยรอไม่ไหวแล้ว.กรุงเทพ:กรมสุขภาพจิต


  คลินิกจิตวิทยาคลินิก ศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก โรงพยาบาลบีแคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

  ดำเนินการโดยนักจิตวิทยาคลินิก ใช้แบบทดสอบ Wechsler Intelligence Scale for Children-III (WISC-III)  ในการทดสอบเชาวน์ปัญญาหรือวัดไอคิวเด็กและวัยรุ่นช่วงอายุระหว่าง 6 ปี ถึง 15 ปี 11 เดือน  ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือปรึกษาได้ที่ ศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก 

โทรศัพท์
 02–523–3359-71, 02-994 8200-4 ต่อ 1135 หรือ 1143 
 
โทรศัพท์มือถือ  
098- 259-7582 

 

 

  
#ทดสอบไอคิว2019#วัดiq#ทดสอบiq#วัดไอคิว#โรงพยาบาล#มาตรฐาน#วัดไอคิวได้ที่ไหน#สถาบันทดสอบไอคิว#วัดiqที่ไหน#ทดสอบไอคิวที่ไหน#ทดสอบiqที่ไหน#
#ทดสอบไอคิว#วัดiq#ทดสอบiq#วัดไอคิว2019#โรงพยาบาล#มาตรฐาน#วัดไอคิวได้ที่ไหน#สถาบันทดสอบไอคิว#วัดiqที่ไหน#ทดสอบไอคิวที่ไหน#ทดสอบiq2019ที่ไหน#
  

 
บทความสุขภาพ คลิกเลย !!!!!

ดาวน์โหลดฟรี! หนังสือ"เปิดโลกจิตวิทยาเด็ก" article
เปิดเทอมแล้ว!!! จะฝึกลูกแยกจากอย่างไรดี
"เก่งเต็มเมือง แต่คิดไม่เป็น" วิกฤตเด็กปฐมวัย ความสิ้นหวังการศึกษาไทย!
ทำไมต้องเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก?
ทำไมลูกถึงอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้? article
เด็กพูดช้า article
อาหารที่เหมาะสมตามวัย ตั้งแต่วัยแรกเกิด – 5 ปี article
ทำไมต้องบูรณาการประสาทสัมผัส article